برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 846 به موجب بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ کمیسیون آموزش و پژوهش کانون مبنی بر برگزاری کارگاه های آموزشی از همکاران ارجمند تقاضا می گردد ۲۲ موضوع پیشنهادی خود جهت برگزاری ۲۲ کارگاه آموزشی را به ترتیب اولویت در فرم های تهیه شده در کانون مرقوم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ به دفتر کانون تحویل نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی