عضویت در هیات موسس تعاونی مسکن وکلای استان مرکزی

عضویت در هیات موسس تعاونی مسکن وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 651۱۰۹-۱۳۹۷/۱۲/۰۹

کلیه همکاران ارجمندی که دوره آموزشی قانون بخش تعاون را گذرانده اند و گواهی آن توسط اتاق تعاون صادر و تسلیم گردیده است جهت عضویت در هیات موسس تعاونی مسکن وکلای استان مرکزی می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به دفتر کانون مراجعه و ضمن ارائه درخواست کتبی، گواهی مذکور را تقدیم نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی