ارکان کانون

کیان کریمی


سِمت :   رئیس کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

محمد آذری


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

مهدی سالی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

شاهین نائل


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

سیدحسن خاتمی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

علی همت هاشمی


سِمت :   دادستان انتظامی
شماره همراه:   09188616141
آدرس دفتر :   اراک

بهنام نظیری


سِمت :   معاون دادستان انتظامی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

ابوالفضل جلالی تبار


سِمت :   دادیار شعبه اول
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

محمود نادری


سِمت :   دادیار شعبه دوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

مجید محمدی نیکو


سِمت :   دادیار شعبه سوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

سیمین فراهانی منش


سِمت :   دادیار شعبه چهارم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

مرجان کیامهر


سِمت :   دادیار شعبه چهارم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

فاطمه ملکی


سِمت :   دادیار شعبه ششم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

بهروز عبدی


سِمت :   دادیار شعبه هفتم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

بهادر رمزی


سِمت :   دادیار شعبه هشتم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

حامد مهرانیان


سِمت :   دادیار شعبه نهم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

امیرحسین اسکندری


سِمت :   دادیار شعبه دهم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

علی رحمتی


سِمت :   دادیار اجراء و سجل انتظامی
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

علی سهراب پور


سِمت :   رئیس شعبه اول
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

محمدجواد بابایوسف


سِمت :   دادرس شعبه اول
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

اسماعیل علیزاده


سِمت :   دادرس شعبه اول
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

محمد میرزائی راد


سِمت :   رئیس شعبه دوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

عباس حسنی


سِمت :   دادرس شعبه دوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

مهدی گودرزی


سِمت :   دادرس شعبه دوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

مهران باوند


سِمت :   رئیس شعبه سوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

علی اصغر چاپاری


سِمت :   دادرس شعبه سوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

سعید رحیمی


سِمت :   دادرس شعبه سوم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

محمدمهدی نیک فرجام


سِمت :   رئیس شعبه چهارم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

احمد کمیلی اصفهانی


سِمت :   دادرس شعیه چهارم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک

یاسین هاشمی


سِمت :   دادرس شعیه چهارم
شماره همراه:   0
آدرس دفتر :   اراک