هیات مدیره

اعضای اصلی هیئت مدیره

حمید صلاحی

حمید صلاحی

رئیس - سال اول

نائب رئیس - سال دوم

کورش عسگری

کورش عسگری

نائب رئیس - سال اول

رئیس - سال دوم

محمد بهزادنیا

محمد بهزادنیا

بازرس - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

محمد طالبی

محمد طالبی

عضو اصلی - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

مسعود مشایخی

مسعود مشایخی

عضو اصلی - سال اول

بازرس - سال دوم

اعضای علی البدل

محمد خزاعی

محمد خزاعی

عضو علی البدل

محمدجواد بابایوسف

محمدجواد بابایوسف

عضو علی البدل

سعید رحیمی

سعید رحیمی

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

احمدصالحی

احمدصالحی

رئیس - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

علی سهراب پور

علی سهراب پور

نائب رئیس - سال اول

رئیس - سال دوم

محمد بهزادنیا

محمد بهزادنیا

بازرس - سال اول

بازرس - سال دوم

کیان کریمی

کیان کریمی

عضو اصلی - سال اول

نائب رئیس - سال دوم

کورش عسگری

کورش عسگری

عضو اصلی - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

اعضای علی البدل

علی همت هاشمی

علی همت هاشمی

عضو علی البدل

محمد آذری

محمد آذری

عضو علی البدل

پارمیس سیاسی

پارمیس سیاسی

عضو علی البدل

کاربر تستی

کاربر تستی

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

علی سهراب پور

علی سهراب پور

رئیس

 

هادی قمشلوئی

هادی قمشلوئی

نائب رئیس

 

احمد صالحی

احمد صالحی

بازرس

 

حمید صلاحی

حمید صلاحی

عضو اصلی

 

کیان کریمی

کیان کریمی

عضو اصلی

 

اعضای علی البدل

کورش عسگری

کورش عسگری

عضو علی البدل

محمد طالبی

محمد طالبی

عضو علی البدل

مسعود مشایخی

مسعود مشایخی

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

عبدالوهاب شهبازی

عبدالوهاب شهبازی

رئیس

 

هادی قمشلوئی

هادی قمشلوئی

نائب رئیس

 

علی شیرازی

علی شیرازی

بازرس

 

مهدی کریمی

مهدی کریمی

عضو اصلی

 

مسعود مشایخی

مسعود مشایخی

عضو اصلی

 

اعضای علی البدل

محمد طالبی

محمد طالبی

عضو علی البدل

علی همت هاشمی

علی همت هاشمی

عضو علی البدل

مهران باوند

مهران باوند

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

علی سهراب پور

علی سهراب پور

رئیس - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

مهدی کریمی

مهدی کریمی

نائب رئیس - سال اول

رئیس - سال دوم

کوروش عسگری

کوروش عسگری

عضو اصلی - سال اول

نائب رئیس - سال دوم

افشین مدنی

افشین مدنی

بازرس

 

حمید صلاحی

حمید صلاحی

عضو اصلی

 

اعضای علی البدل

محمد میرزائی راد

محمد میرزائی راد

عضو علی البدل

عبدالوهاب شهبازی

عبدالوهاب شهبازی

عضو علی البدل

علی شیرازی

علی شیرازی

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

حمید صلاحی

حمید صلاحی

رئیس

 

علی سهراب پور

علی سهراب پور

نائب رئیس - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

جمشید سهیلی لیراوی

جمشید سهیلی لیراوی

عضو اصلی - سال اول

نائب رئیس - سال دوم

کورش عسگری

کورش عسگری

بازرس - سال اول

عضو اصلی - سال دوم

محمد میرزائی راد

محمد میرزائی راد

عضو اصلی - سال اول

بازرس - سال دوم

اعضای علی البدل

افشین مدنی

افشین مدنی

عضو علی البدل

سعید نورمحمدی

سعید نورمحمدی

عضو علی البدل

علیرضا مهاجرانی

علیرضا مهاجرانی

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

ذبیح اله جباری

ذبیح اله جباری

رئیس

 

عبدالوهاب شهبازی

عبدالوهاب شهبازی

نائب رئیس

 

جمشید سهیلی لیراوی

جمشید سهیلی لیراوی

بازرس

 

علی اصغر حمزه لو

علی اصغر حمزه لو

عضو اصلی

 

کوروش زندکریمی

کوروش زندکریمی

بازرس

 

اعضای علی البدل

محمد مهرپویا

محمد مهرپویا

عضو علی البدل

علیرضا کمیلی اصفهانی

علیرضا کمیلی اصفهانی

عضو علی البدل

محمد خلیل صالحی

محمد خلیل صالحی

عضو علی البدل

اعضای اصلی هیئت مدیره

کوروش زندکریمی

کوروش زندکریمی

رئیس

 

احمد صمدی

احمد صمدی

نائب رئیس

 

ذبیح اله جباری

ذبیح اله جباری

بازرس

 

محمد مهرپویا

محمد مهرپویا

عضو اصلی

 

عبدالوهاب شهبازی

عبدالوهاب شهبازی

عضو اصلی

 

اعضای علی البدل

محمد خلیل صالحی

محمد خلیل صالحی

عضو علی البدل

علی اصغر حمزه لو

علی اصغر حمزه لو

عضو علی البدل