جلسه هیئت تحریریه مجله کانون وکلای استان مرکزی با حضور اعضای حاضر هیئت تحریریه برگزار شد

جلسه هیئت تحریریه مجله کانون وکلای استان مرکزی با حضور اعضای حاضر هیئت تحریریه برگزار شد


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 627۱۹۲-۱۳۹۸/۰۶/۳۰

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ اولین جلسه هیئت تحریریه مجله کانون وکلای استان مرکزی با حضور اعضای حاضر هیئت تحریریه برگزار شد که در خصوص مسائل ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- بدوا تبصره دوم ماده ۹ قانون مطبوعات قرائت گردید و آقای سعید خانی به عنوان نماینده کانون وکلا جهت اخذ اجازه مفاد این قانون انتخاب گردید.
۲- مقرر گردید جلسه دیگری جهت نام گذاری مجله تشکیل و در این خصوص تصمیم‌گیری گردد.
۳- مقرر گردید بعد از اخذ نمایندگی و مراجعه نماینده کانون چارچوب کار مشخص گردد.
۳- مقرر گردید جلسات هیئت تحریریه مجله شنبه هر هفته در محل کانون با حضور اعضاء برگزار گردد.
۴- مقرر گردید نسبت به عضویت وکلا و کارآموزان وکالت عضو کانون متبوع که دارای مدارج علمی یا دارای مقالات معتبر در مجلات علمی پژوهشی هستند در هیئت تحریریه اقدام گردد.